Enostavno, učinkovito, urejeno!

Mobilna in spletna aplikacija za hitro reševanje težav v občini in enostavnejši pregled nad delom javnih služb. Učinkovit sistem za urejeno občino.


Prijava težav v občini

Kdo lahko prijavlja težave?

Aplikacija bood je primerna za občinsko upravo, inšpektorje, terenske delavce vodovodnih, komunalnih in drugih podjetij, javnih služb in koncesionarjev z namenom hitre zabeležitve težav ali napak ter posredovanja v reševanje pristojnim službam ali osebam.

Kako prijavimo težave?

 1. Fotografiramo težavo.
 2. Označimo vrsto težave.
 3. Pošljemo prijavo.

Kakšne težave lahko prijavimo s sistemom bood?

V sistemu bood lahko izberemo eno od možnosti, ki so vnaprej ponujene ali pa sami vpišemo, kakšna je težava. Sistem vse primerljive označbe uvrsti pod eno vrsto prijave.

Primeri: čiščenje javnih površin, puščanje vode, napačno plakatiranje, zapuščena vozila, črna gradnja, vzdrževanje cest, uporaba javnih površin, poškodovana igrala, uničeni prometni znaki, črna odlagališča, primeri vandalizma, odprava ledu na cestah, javna razsvetljava, poškodovane klopce ipd.

Kaj se zgodi s prijavo, ko jo pošljemo naprej?

Na podlagi vrste prijave sistem bood samodejno prerazporedi prijavo ustrezni javni službi in odgovorni osebi za reševanje prijave.

Camera

Pregled dodeljenih prijav

Kaj vsebuje prijava?

 1. Podatek o vrsti prijave.
 2. Naslov, kjer se nahaja težava (z zemljevidom).
 3. Fotografijo težave.
 4. Datum in uro prijavljene težave.

Kje vidimo prijave?

Odgovorna oseba prejme obvestilo o dodeljeni prijavi napake ali težave. Vse prijave so vidne na seznamu dodeljenih prijav.

Kdo rešuje prijavljene težave?

Prijavljene težave rešujejo odgovorne osebe, ki so jim bile prijave dodeljene preko sistema

Kako sistem ve, komu dodeliti prijavo?

V sistem so predhodno vneseni podatki o osebah v pristojnih javnih službah, ki so odgovorne za odpravo posameznih vrst napak. Vsakdo znotraj občine in javnih služb lahko posreduje prijavo v reševanje. Prijava bo vedno prišla v roke ustrezni odgovorni osebi javne službe.

Kaj se zgodi v primeru, če prijava ni pravilno dodeljena?

Zaradi nepravilne označitve težave, je lahko prijava dodeljena napačni službi oziroma osebi. Ta oseba prijavo zavrne in sistem ji samodejno ponudi možnost, da ponovno razvrsti težavo in jo posreduje v reševanje pristojni službi.

Notifications list

Delo s posamezno prijavo

Kako izberemo prijavo za reševanje?

S klikom na posamezno prijavo v seznamu dodeljenih prijav se odpre izbrana prijava napake.

Ali lahko uporabljamo zemljevid?

S klikom na zemljevid nam sistem bood požene navigacijo do kraja, kjer je prijavljena težava.

Kakšne možnosti ponuja sistem?

 1. Zavrnitev prijave.
 2. Posredovanje prijave.
 3. Dodelitev prijave.
 4. Dodajanje slik ali opomb.
 5. Zaključevanje.

Kako prijave odstopimo v reševanje?

Sistem bood predvideva možnost odstopa ali posredovanja prijave v nadaljnje reševanje, in sicer:

 1. Dodelitev prijave sodelavcu v istem oddelku.
 2. Dodelitev prijave sodelavcu v drugem oddelku iste pristojne službe.
 3. Dodelitev prijave v drugo organizacijo.

Poleg ustrezne razporeditve prijav po ustreznih pristojnih službah, sistem bood na pregleden in enostaven način rešuje tudi problem zagotavljanja neprekinjenega delovnega procesa v primeru napak pri označitvah težav, v primeru bolniških odsotnosti oz. prenehanja delovnega razmerja. Sistem bood omogoča tudi prikaz zgodovine dogajanja na prijavi.

Notification details

Zaključevanje prijav

Kdaj prijavo lahko zaključimo?

Sistem bood ne presoja, ali je težava rešena ali ne. Odgovorna oseba na podlagi svojih obveznosti in pristojnosti reši težavo. Nato zaključi prijavo.

Kako zaključimo prijavo?

V meniju prijava izberemo gumb “zaključi”. Sistem bood nam ponudi dve možnosti zaključevanja prijav:

 1. Z dodajanjem opombe. V sistem pod izbrano prijavo zabeležimo opombo ali komentar ter označimo kot rešeno.
 2. Z dodajanjem fotografije. V sistem pod izbrano prijavo dodamo fotografijo rešene oziroma odpravljene težave. Z dodajanjem končne fotografije omogočimo primerjalni pogled med začetnim in končnim stanjem težave. To nam omogoča nadzor nad kakovostjo opravljenega dela.

Kje lahko dostopamo do zaključenih prijav?

Sistem bood omogoča pregled zaključenih prijav v posebnem meniju. S tem je zagotovljen nadzor nad opravljenim delom, možnost analiziranja podatkov in optimiziranja delovnih procesov.

Kdo lahko dostopa do podatkov?

 1. Odgovorne osebe v pristojni službi.
 2. Nadzorni organi v pristojni službi.
 3. Občinska uprava.
Notification resolve

Pregled prijav

Kako lahko spremljamo in nadzorujemo prijave?

Prijave, ki jih rešujejo odgovorne osebe ali so že rešene, lahko spremljamo, nadzorujemo in analiziramo skozi različne poglede, ki vsebujejo podatke o številu prijav in številu rešenih zadev:

 1. V celotni organizaciji;
 2. znotraj posameznega oddelka v organizaciji;
 3. za posameznega zaposlenega;
 4. po vrsti prijave;
 5. za eno naselje;
 6. za krajevno skupnost;
 7. za celotno občino in
 8. drugi pogledi, ki jih občina potrebuje za namen poročanja, spremljanja dela, analiziranja podatkov in učinkovitega upravljanja občinskih površin.

Ali je možno spremljati zgodovino posamezne prijave?

Za vsako posamezno prijavo se vodi zgodovina dogajanja. Pregled zgodovine vključuje, kdaj je posredovana prijava, kdaj je bila pogledana, kdaj je bila rešena kot tudi dodane fotografije ali opombe. Sistem na transparenten način omogoča celovit vpogled v reševanje težav.


Nadzor nad delom

Kakšen nadzor omogoča sistem bood?

Sistem bood omogoča nadzor v okviru pristojnosti, ki jih ima posamezna organizacija, oddelek in zaposleni.

Ali lahko nadrejeni pregleduje stanje prijav podrejenega v isti organizaciji?

Sistem bood omogoča vpogled nadrejenega nad delom sodelavcev, za katere je odgovoren.

Ali lahko sodelavci pregledujejo stanje prijav eden od drugega?

V sistem bood vsakdo dostopa s svojim uporabniškim imenom in geslom. V kolikor ni drugače dogovorjeno, sodelavci nimajo vpogleda v stanje reševanja prijav drugih sodelavcev.

Ali lahko ena organizacija oziroma javna služba pregleduje prijave v pristojnost druge organizacije?

Sistem bood ne omogoča vpogleda v stanje prijav med različnimi javnimi službami, omogoča pa dodeljevanje prijav med različnimi službami in spremljanje le-teh.

Ali lahko občinska uprava oziroma župan pregleduje stanje prijav?

Sistem bood omogoča različne analize in izpise podatkov pristojnih služb, ki uporabljajo bood, vendar so podatki vidni le za tiste organizacije, ki so v pristojnosti občine. Med dvema različnima občinama podatki niso vidni.


O nas

Smo podjetje, ki skuša združiti dve področji; poslovne in osebne aplikacije. Prvo je osredotočeno na ekonomsko učinkovite rešitve za poslovanje, drugo pa temelji na enostavnosti in uporabnosti.

Verjajmemo, da je oboje možno združiti v ekonomsko učinkovite, enostavne in uporabne rešitve.

Podjetje bood d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2014 z namenom razvoja in trženja storitve bood, katere razvoj smo začeli že nekaj let prej.

Pred ustanovitvijo je večina razvoja bila narejena s strani Andreja Erzetiča in družbe Globalsoft d.o.o.

Kontakt

Sedež podjetja

Bood, informacijske dejavnosti, d.o.o.

Ferrarska ulica 30

6000 Koper - Capodistria

Kontakti

tel: +386 40 263 735

email: info@boodapp.eu

email: andrej.e@boodapp.eu

Informacije o podjetju

trr: SI56 1010 0005 3127 186, Banka Koper d.d.

davčna številka: 68865023

matična številka: 6611249000

direktor: Andrej Erzetič