Pogoji uporabe storitve bood

A. Opredelitev pojmov

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe so interni akt podjetja Bood d.o.o. in veljajo za uporabo spletnega mesta boodapp.eu in za vse poddomene ter za uporabo spletne in mobilne aplikacije bood.

Akt določa pravice in obveznosti izvajalca, naročnikov in uporabnikov pri izvajanju storitve bood in njeni uporabi.

Storitev bood

Storitev bood omogoča naročnikom in njihovim uporabnikom podporo pri beleženju prijav nepravilnosti na terenu za njihovo učinkovito reševanje v okviru dejavnosti naročnika. Izvaja se na strojni in programski opremi naročnika ter na strojni in programski opremi izvajalca.

Strojna in programska oprema naročnika omogočata delovanje spletne in mobilne aplikacije bood. Strojna in programska oprem naročnika (osebni računalnik in mobilni telefon s pripadajočo programsko opremo) omogočata izvajanje spletne in mobilne aplikacije bood. Spletna in mobilna aplikacija bood, ki se izvajata na strojni in programski opremi naročnika, spadata pod programsko opremo izvajalca.

Izvajalec storitve bood

Izvajalec storitve bood je podjetje:

Bood, informacijske dejavnosti, d.o.o. Ferrarska ulica 30 6000 Koper Matična številka: 6611249000 Davčna številka: 68865023

Naročnik storitve bood

Naročnik storitve bood je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki z izvajalcem sklene pogodbo o zagotavljanju storitve bood za določeno geografsko območje. Naročnik brez soglasja oziroma dogovora z izvajalcem, storitve ne sme dajati v uporabo tretjim fizičnim ali pravnim osebam, ki ne sodijo med uporabnike ali med naročnike v povezanih razmerjih.

Povezana razmerja

Povezano razmerje je razmerje, ko dva ali več naročnikov skupaj uporabljajo storitev bood zaradi narave njihovega dela, ki zahteva sodelovanje pri opravljanju zakonite ali registrirane dejavnosti. Posamično povezano razmerje je opredeljeno v pogodbi o zagotavljanju storitve z vsakim naročnikom posebej, pravice in obveznosti posameznega naročnika v razmerju do izvajalca so pogodbeno določene. Vsak naročnik iz povezanega razmerja je dolžan spoštovati pogoje uporabe in zasebnosti storitve bood ter ustrezno obveščati svoje uporabnike o pravicah in obveznostih.

Uporabnik storitve bood

Uporabnik storitve bood je fizična oseba, ki je v delovno-pravnem (zaposleni) ali obligacijsko-pravnem razmerju (zunanji pogodbeni sodelavec) z naročnikom in mu naročnik, preko izvajalca, omogoči uporabo storitve bood za opravljanje dela v okviru svojih pristojnosti.

Podatki v aplikaciji bood

Ob uporabi storitve bood se shranjujejo in obdelujejo vsebinski in osebni podatki uporabnikov.

Vsebinski podatki zajemajo fotografije, lokacije fotografij, opombe uporabnikov, dnevnik dogodkov in nastavitve.

Osebni podatki uporabnikov zajemajo ime in priimek ter elektronski naslov uporabnika. Varstvo osebnih podatkov je opredeljeno v Pogojih zasebnosti storitve bood.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vsebinskih in osebnih podatkov je naročnik, ki določa namene in sredstva obdelave teh podatkov.

Obdelovalec podatkov

Obdelovalec vsebinskih in osebnih podatkov je izvajalec, ki obdeluje te podatke v imenu in za račun naročnika ali več naročnikov v okviru povezanega razmerja.

Pogoji zasebnosti storitve bood

Pogoji zasebnosti storitve bood so ločen pravni dokument, zavezujoč za naročnika, uporabnika in izvajalca, v katerem so določene pravice in obveznosti, ki se nanašajo na področje varstva osebnih podatkov, upravljanja z njimi ter njihovega obdelovanja.

Ločenost podatkov naročnika

Izvajalec zagotavlja, da so podatki posameznega naročnika storitve bood ločeni od podatkov drugih naročnikov storitve bood, razen v primeru obstoja povezanih razmerij.

Gostovanje

Gostovanje je nabor storitev, ki jih za izvajalca opravljajo zunanji pogodbeni obdelovalci. Seznam zunanjih pogodbenih obdelovalcev se nahaja v Pogojih zasebnosti storitve bood.

Pisna navodila

Pisna navodila so navodila, ki jih pred začetkom uporabe storitve bood pripravi in naročniku pošlje izvajalec , naročnik pa pisna navodila posreduje svojim uporabnikom.

Uvajanje uporabnikov

Uvajanje uporabnikov pomeni osebno predstavitev z napotki in prikazom delovanja storitve bood za uporabnike, z namenom pravilne in celovite uporabe vseh funkcionalnosti, ki jih zajema storitev bood.

Osvežena aplikacija bood

Osvežena aplikacija bood je aplikacija bood, ki nedeljivo vključuje najnovejše uskladitve z zakonodajo, posodobitve, popravke, spremembe, izboljšave, nove rešitve in popravke napak ter jo naročnik lahko prenese in uporablja na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitve bood in na podlagi pogojev uporabe storitve bood. Za osveženo aplikacijo bood veljajo vse določbe teh pogojev uporabe.

Osveževanje

Osveževanje pomeni pravico prenosa osvežene aplikacije bood in pravico do uporabe storitve bood ter omogočanje dostopa in uporabe drugih informacijskih virov (npr. dodeljene vloge oz. delovno mesto, oddelki in organizacije).

Sistemski dnevnik

Izvajalec storitve bood vodi sistemske dnevnike o uporabi storitve bood, porabi virov ter dostopu do podatkov naročnika.

B. Storitve bood

Funkcionalnosti storitve bood

Storitev bood deluje preko mobilne in spletne aplikacije bood in omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • Ustvarjanje nove prijave z eno ali več fotografijami na terenu s samodejnim zajemom kraja in samodejno dodelitvijo prijave odgovorni osebi.
 • Ustvarjanje nove prijave v pisarni v primeru prijave po telefonu ali elektronski pošti s strani uporabnikov (ročna prijava).
 • Dodajanje opombe prijavi ob ogledu stanja na terenu.
 • Dodajanje fotografij prijavi ob ogledu stanja na terenu.
 • Dodelitev prijave sodelavcu v oddelku.
 • Posredovanje prijave v drugi oddelek.
 • Posredovanje prijave v drugo organizacijo.
 • Zaključevanje prijave na terenu.
 • Prenos prijave s strani vodje.
 • Nadomeščanje vlog v primeru dopustov, bolniških ter ostalih odsotnosti.
 • Različne vloge za enega uporabnika.
 • Pregledovanje prijav po različnih lastnostih.
 • Izvoz podatkov o prijavah po različnih lastnostih.
 • Pregled zgodovine prijave.

Funkcionalnosti spletne aplikacije

Spletna aplikacija se uporablja na osebnih računalnikih uporabnikov in omogoča vse funkcionalnosti storitve bood, razen:

 • Ustvarjanje nove prijave z eno ali več fotografijami na terenu s samodejnim zajemom kraja in samodejno dodelitvijo prijave odgovorni osebi.
 • Dodajanje opombe prijavi ob ogledu stanja na terenu.
 • Dodajanje fotografij prijavi ob ogledu stanja na terenu.

Dodatno pa omogoča:

 • Ustvarjanje nove prijave v pisarni v primeru prijave po telefonu ali elektronski pošti s strani uporabnikov (ročna prijava).
 • Prenos prijave s strani vodje.
 • Pregledovanje prijav po različnih lastnostih.
 • Izvoz podatkov o prijavah po različnih lastnostih.

Tehnične zahteve za delovanje spletne aplikacije

Tehnične zahteve za delovanje spletne aplikacije bood so:

 • Obvezna je povezava z internetom.
 • Brskalnik, ki podpira standarde HTML, CSS3 in JavaScript (npr: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari in podobno).
 • Minimalna zahteva zaslona je, da omogoča prikaz najmanj 1024 px x 786 px, priporočeno pa je 1280 px x 800 px.

Funkcionalnosti mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija se uporablja na mobilnem telefonu in omogoča določene funkcionalnosti storitve bood za konkretnega uporabnika, odvisno od nameščene različice mobilne aplikacije. Vse mobilne aplikacije pa omogočajo:

 • Ustvarjanje nove prijave z eno ali več fotografijami na terenu s samodejnim zajemom kraja in samodejno dodelitvijo prijave odgovorni osebi.

Tehnične zahteve za delovanje mobilne aplikacije

Tehnične zahteve za delovanje mobilne aplikacije bood so:

 • Operacijski sistem Android najnižje različice 5.0 (Lolipop) ali iOS najnižje različice 8.
 • Strojna oprema mora imeti vgrajeno kamero za zajem fotografij in za določanje lokacije (GPS, GLONASS…)
 • Dostop do aplikacije Google Play (Androdid) ali App Store (iOS)
 • Prenos podatkov preko mobilnega omrežja s hitrostjo najmanj 512kbps / 512kbps oziroma dostop do Wi-Fi omrežja.

Dostopnost storitev

Podjetje se trudi zagotavljati delovanje spletne in mobilne aplikacije 24 ur, 7 dni v tednu. V primeru tehničnih težav se bo podjetje v okviru tehničnih zmožnosti potrudilo težave odpraviti čimprej.

Podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku ali uporabniku storitve bood v primeru nedelovanja spletne ali mobilne aplikacije bood manj kot 24 ur od trenutka prejema obvestila o težavi s strani naročnika oziroma od trenutka zaznave težave s strani izvajalca.

Upravljanje z uporabniškimi računi

Izvajalec upravlja z uporabniškimi računi znotraj storitve bood po navodilih skrbnika pogodbe naročnika oziroma s strani naročnika določene kontaktne osebe tako, da registrira novega uporabnika, spreminja podatke o uporabniku in onemogoči uporabnika. Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem poteka pisno zaradi zagotavljanja sledljivosti upravljanja s podatki uporabnikov.

Ustvaritev novega uporabniškega računa

Naročnik izvajalcu pošlje obvestilo za registracijo novega uporabnika. V obvestilu navede izključno tiste podatke, ki so nujno potrebni za uporabo storitve bood in doseganje namena njene uporabe, to so:

 • ime in priimek uporabnika,
 • elektronska pošta,
 • vloga oziroma delovno mesto,
 • oddelek,
 • organizacija.

Izvajalec ustvari novega uporabnika in mu na elektronski naslov pošlje uporabniško ime in geslo ter Pogoje uporabe in zasebnosti storitve bood in istočasno obvesti naročnika, da je bil ustvarjen nov uporabnik.

Spremembe podatkov uporabnika

Izvajalec spreminja podatke o uporabniku le po predhodnem obvestilu naročnika. O spremembi obvesti uporabnika in naročnika.

Ukinitev uporabniškega računa

Naročnik izvajalcu pošlje obvestilo za ukinitev obstoječega uporabnika. Izvajalec pošlje obvestilo o ukinitvi naročniku in uporabniku. Podatki o uporabniku, ki so vezani na njegovo preteklo uporabo storitve bood v okviru naročnikovega opravljanja dejavnosti, se ohranijo v sistemu zaradi zagotavljanja sledljivosti opravljenega dela. Podrobneje je upravljanje s podatki opredeljeno v Pogojih zasebnosti storitve bood. Izvajalec si pridružuje pravico, da ukine uporabniški račun samo v primeru, ko tudi po opozorilu, uporabnik storitev bood uporablja v nasprotju s pogoji uporabe.

Varovanje uporabniškega računa

Uporabnik je dolžan varovati podatke registracije (uporabniško ime in geslo) sam. Izvajalec teh podatkov ne razkriva naročniku ali tretjim osebam, obdeluje pa jih zgolj z namenom omogočanja dostopa uporabnika do storitve bood.

Pravilnost podatkov uporabnika

Naročnik je dolžan posredovati točne podatke uporabnika v obsegu, za katerega ima naročnik zakonsko ali pogodbeno podlago. Izvajalec ne odgovarja za netočne ali lažne podatke, posredovane s strani naročnika.

Lažne, žaljive ali neresne prijave

V primeru lažnih, žaljivih ali neresnih prijav izvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi iz tega lahko nastala. Naročnik in uporabniki so seznanjeni, da so lažne, žaljive ali neresne prijave lahko predmet sprožitve ustreznih postopkov pristojnih služb zoper naročnika in/ali uporabnika.

Izvajalec se v teh primerih zavezuje, da bo podatke naročnika in/ali uporabnika posredoval pristojnim službam le na podlagi ustrezne odredbe sodišča in izkazane zakonske podlage v primerih, ki jih določa zakonodaja.

Naročnik in uporabniki so seznanjeni, da so ta ravnanja lahko tudi predmet sprožitve ustreznih postopkov zoper naročnika in/ali uporabnika tako s strani izvajalca, kakor drugih pravnih subjektov in/ali fizičnih oseb, v katerih pravice bi naročnik in/ali uporabnik posegel s prepovedani dejanji.

Izvoz podatkov

Po prenehanju veljavnosti pogodbe o zagotavljanju storitve bood iz katerega koli razloga ima naročnik pravico, da ohrani enega uporabnika za dostop še 60 (šestdeset) dni od dneva prenehanja pogodbe o zagotavljanju storitve bood. Uporabnik se uporablja izključno z namenom izvoza podatkov naročnika. Podatke lahko naročnik izvozi v obliki oz. formatu, ki vključuje zgolj surove podatke ter ne vključuje programske logike obdelave podatkov. Po preteku 60-dnevnega se tudi ta uporabnik ukine. V enakem 60-dnevnem roku lahko naročnik zahteva kopijo svojih podatkov od izvajalca na izmenljivem mediju.

Izvajalec ohrani podatke naročnika še pet let od prenehanja pogodbe o zagotavljanju storitve bood izključno z namenom dokazovanja opravljene storitve ter vodenja morebitnih uradnih postopkov s strani državnih organov.

Podpora izvajalca

Podpora izvajalca pomeni pomoč naročniku in njegovim uporabnikom glede uporabe in delovanja aplikacije bood, vključno z odpravo napak, pomoči pri uporabi, vzdrževanja in implementacije novih in neuporabljenih funkcionalnosti.

Podpora se izvaja na dva načina:

C. Sprejemljiva politika uporabe

Prepovedani nameni uporabe

Nameni, za katere je prepovedano uporabljati storitev bood s strani naročnika in uporabnikov so taksativno določeni. Vsebine, ki jih uporabniki posredujejo preko aplikacije bood, ne smejo:

 • kršiti avtorskih pravic tretjih oseb oziroma kršiti pravic intelektualne lastnine,
 • kršiti osebnostnih pravic tretjih oseb (verskih, političnih prepričanj, zdravstvenega stanja in drugih z zakonom zaščitenih pravic),
 • spodbujati sovraštva ali nasilnih dejanj,
 • spodbujati sprememb računalniškega sistema in razdora varnostnih kod,
 • spodbujati iger na srečo,
 • spodbujati drugih nezakonitih dejavnosti, vključno in brez omejitev izvoza nadzorovanih substanc ali nelegalnih programskih oprem,
 • spodbujati jemanja nedovoljenih substanc,
 • spodbujati ribarjenja na spletu,
 • biti zlonamerne,
 • biti vsebine (materiali, proizvodi ali storitve), ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kakršnihkoli kazenskih zakonov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Prepovedano je pošiljati, naložiti, distribuirati, širiti ali nagovarjati druge k nespoštovanju zakonodaje, obrekljivim, nadležnim, goljufivim, nespodobnim ali drugače spornim vsebinam;

Prepovedano je namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave;

Prepovedano je prenašati vsebino, ki je lahko škodljiva mladoletnikom;

Prepovedano je poosebljati druge osebe (z uporabo elektronskih poštnih naslovov ali kako drugače) ali kako drugače napačno predstavljati sebe ali izvor katerega koli elektronskega poštnega naslova;

Prepovedano je nezakonito prenašati pravice intelektualne narave ali poslovne skrivnosti brez privolitve izvajalca;

Prepovedano je uporabljati storitev bood z namenom kršitve zakonsko varovanih pravic drugih (npr: pravice do zasebnosti);

Prepovedano je oglaševati ali spodbujati nezakonite dejavnosti;

Prepovedano je motiti ostale uporabnike pri uporabi storitve bood;

Prepovedano je spreminjati, prilagajati, prevajati ali poskusiti obratno načrtovati posamezne dele sistema oziroma storitve bood;

Prepovedano je odstraniti katerekoli avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine, ki so vsebovane v sistemu oziroma storitvi bood;

Prepovedano je preoblikovati ali uokviriti katerikoli del spletne strani, ki predstavlja upravljanje zaslona storitve storitve bood;

Prepovedano je uporabljati sistem za prikazovanje vsebin, ki spodbujajo sovraštvo ali nasilnih vsebin oziroma vsebin, materialov ali storitev, ki kršijo ali spodbujajo kršitve katerekoli kazenske in ostale zakonodaje oziroma kršitve pravic tretjih oseb;

Prepovedano je uporabljati storitev ali katerihkoli vmesnikov storitev, za dostop do storitve bood na način, ki krši pogoje uporabe storitve bood.

Izrecna in posebej izpostavljena je prepoved kopiranja, spremembe, ustvarjanja izpeljank, obratnega načrtovanja, razstavljanja ali kakršnegakoli drugega poskusa pridobivanja izvorne kode za storitev bood, razen če ima uporabnik za to podlago v zakonu ali pisno privolitev (npr. preko odprtokodne licence).

Izrecna in posebej izpostavljena je prepoved poskusa, da se onesposobi ali zaobide varnostne mehanizme, ki jih uporablja storitev bood.

Razpolaganje s fotografijami

Fotografije, ki jih uporabnik pri opravljanju svojega dela z uporabo storitve bood, so v lasti naročnika. Uporabnik na podlagi pogodbenega razmerja z naročnikom, prenese materialne avtorske pravice na naročnika. V primeru povezanih razmerij, so naročniki solastniki teh fotografij, razen če se medsebojno ne dogovorijo drugače.

Naročnik ima pravico uporabiti fotografije javno z namenom obveščanja, oglaševanja ali v znanstveno-raziskovalne namene ter za druge zakonite načine uporabe v okviru opravljanja svoje dejavnosti, pri čemer mora spoštovati sledeče:

 • anonimizirati fotografijo tako, da iz nje niso razvidni kakršnikoli osebni podatki ali identifikatorji, iz katerih lahko kdorkoli razbere kakršenkoli osebni podatek tretje osebe (primeroma: obrazi mimoidočih, hišne številke, registrske tablice ipd.) ali uporabnika storitve bood,
 • v primeru povezanih razmerij, predhodno dogovoriti z ostalimi naročniki o namenu in vsebini nameravane uporabe fotografije, ustvarjene znotraj aplikacije bood,
 • navesti avtorja fotografije, to je uporabnika, ki je fotografijo posnel, razen, če se avtor svoji moralni avtorski pravici pisno odreče,
 • spoštovati načela zakonitosti in poštenosti pri javni uporabi fotografij, še posebej v primerih, ko bi lahko prišlo do kršitve osebnostnih pravic uporabnikov ali tretjih oseb, poslovnega ugleda izvajalca ter naročnikov povezanih razmerij.

Uporabnik ne sme fotografij, ustvarjenih znotraj aplikacije bood, brez izrecne privolitve naročnika:

 • javno objavljati na katerikoli način (primeroma: v časopisih, na socialnih omrežjih, v člankih ipd.),
 • prikazovati ali pošiljati tretjim osebam, razen znotraj aplikacije bood, ko gre za neposredne prenose prijav med uporabniki z namenom opravljanja dela znotraj pooblastil, oziroma v okviru zakonskih pooblastil (uradni postopki),
 • zlorabljati na kakršenkoli način, ki bi lahko posredno ali neposredno škodoval naročniku oziroma naročnikom iz povezanih razmerij, izvajalcu ter drugi pravni ali fizični osebi.

Izvajalec hrani vsako sliko 10 let od dne njenega nastanka z namenom reševanja morebitnih nesoglasij, ki bi lahko nastali v razmerjih med naročnikom in uporabnikov ali med naročniki v povezanih razmerjih ter v zakonsko določenih primerih, ko bi zaradi uradnih postopkov (npr. kazenskih), pristojni organi po odredbi sodišča zahtevali vpogled.

Izvajalec fotografij ne uporablja za namene, ki odstopajo od pogodbe (izvajanje storitve bood), razen če se z naročnikom ali naročniki povezanega razmerja drugače dogovori. V primeru uporabe fotografije za lastne namene (npr. za javne predstavitve, tisk brošur ipd.), spoštuje izvajalec te pogoje uporabe pri razpolaganju s fotografijami.

Razpolaganje s podatki

Podatki, pridobljeni z uporabo storitve bood, so last naročnika. Mednje sodijo primeroma: analize opravljenega dela z uporabo storitve bood, merjenje učinkovitosti dela uporabnikov, analize rešenih zadev in drugi statistični ali analitični podatki.

Izvajalec lahko podatke naročnika uporabi za svoje lastne namene le pod kumulativno izpolnjenimi sledečimi pogoji:

 • anonimizacija vseh uporabnikov,
 • uporaba fotografij v skladu s temi pogoji uporabe,
 • po predhodnem soglasju naročnika o uporabi statističnih podatkov in
 • izključno za poslovne namene izvajalca (npr. predstavitve, oglaševanje).

Izvajalec v nobenem primeru ne sme podatkov naročnika uporabiti tako, da bi lahko bil okrnjen poslovni ugled naročnika, da bi prišlo do razkritja poslovnih procesov naročnika ali do razkritja poslovnih skrivnosti naročnika.

Varstvo avtorskih pravic

Ta akt je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb, ki izhajajo med naročnikom, njegovimi uporabnik in izvajalcem ter v okviru povezanih razmerij. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Vsa besedila na spletni strani boodapp.eu ter mobilni in spletni aplikaciji bood so last podjetja. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano kopirati ali reproducirati ta besedila, razen izjem, ki jih določa zakonodaja. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Mobilna in spletna aplikacija bood je po tem aktu avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kopirati ali reproducirati posamezne dele ali celoto ter izvajati ravnanja, ki izhajajo iz poglavja Sprejemljiva politika uporabe. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

D. Končne določbe

Zavezujoča narava pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe so zavezujoči za izvajalca in naročnika od podpisa pogodbe o opravljanju storitve bood dalje, za uporabnika pa od trenutka prve prijave v aplikacijo bood.

Kolikor določena vprašanja niso urejena v tem aktu, se uporabljajo ustrezne določbe zakona.

Ničnost določb

Če se izkaže, da je katerakoli določba v teh pogojih uporabe nična, to ne vpliva na veljavnost drugih določb, ki ostanejo v celoti v veljavi.

Spremembe pogojev uporabe

Izvajalec si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb tega akta. Popravljeni akt stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani podjetja.

Vse pogodbe, sklenjene na podlagi tega akta, ostanejo v veljavi, morebitne spremembe pa stranke rešijo z aneksi k obstoječi pogodbi.

Reševanje sporov

Izvajalec se zavezuje reševati vse morebitne spore z naročniki sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ni mogoča, je za spore pristojno sodišče v Kopru.

Začetek veljavnosti

Ta akt začne veljati z dnem objave na spletni strani izvajalca ter v spletni in mobilni aplikaciji bood. Trenutna verzija je veljavna od 25. maja 2018.