Pogoji zasebnosti storitve bood

A. Opredelitev pojmov

Pogoji zasebnosti

Pogoji zasebnosti so interni akt podjetja Bood d.o.o. in veljajo za uporabo spletnega mesta boodapp.eu in za vse poddomene ter za uporabo spletne in mobilne aplikacije bood.

Akt določa pravice in obveznosti izvajalca, naročnikov in uporabnikov pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov.

Osebni podatek

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim uporabnikom storitve bood, ki je fizična oseba. Določen uporabnik je uporabnik, katerega osebni podatki so določeni in obdelovani z namenom uporabe storitve bood. Določljiv uporabnik je uporabnik, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, ko uporablja storitev bood.

Uporabnik

Uporabnik storitve bood je fizična oseba, ki je v delovno-pravnem (zaposleni) ali obligacijsko-pravnem razmerju (zunanji pogodbeni sodelavec) z naročnikom in mu naročnik, preko izvajalca, omogoči uporabo storitve bood za opravljanje dela v okviru svojih pristojnosti.

Upravljavec

Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti in/ali zakonskih pooblastil. Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je naročnik storitve bood. Uporabnik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih podatkov.

Skupni upravljavci

V primeru obstoja povezanih razmerij med več naročniki, so le-ti obravnavani kot skupni upravljavci, ki so zavezani spoštovati te pogoje zasebnosti in varovati osebne podatke uporabnikov vsak z enako stopnjo skrbnosti.

Obdelovalec

Obdelovalec obdeluje osebne podatke uporabnikov v imenu upravljavca. Obdelovalec osebnih podatkov uporabnikov je izvajalec storitve bood.

Obdelava

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

B. Obdelava osebnih podatkov

Podatki obdelovalca za storitev bood

Bood, informacijske dejavnosti, d.o.o. Ferrarska ulica 30 6000 Koper Matična številka: 6611249000 Davčna številka: 68865023

Obdelovalec ima sklenjene pogodbe o nadaljnji obdelavi osebnih podatkov v primerih, ko ima za izvajanje storitve bood zunanje obdelovalce. Obdelovalec je odgovoren in skrbi, da so njegovi zunanji obdelovalci zavezani k enaki ali višji stopnji varovanja osebnih podatkov, kakor to določajo slovenski predpisi in predpisi Evropske Unije.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelovalec ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov storitve bood v sklenjeni pogodbi o zagotavljanju storitve bood za naročnika.

Vrste osebnih podatkov

V okviru izvajanja storitve bood, obdelovalec obdeluje dva določena osebna podatka uporabnikov:

 • ime in priimek ter
 • elektronski naslov.

Obdelovalec obdeluje tudi naslednje podatke:

 • podatke o lokaciji posnetka fotografije,
 • podatek o IP naslovu,
 • podatek o avtorju fotografije,
 • podatke o opombah in uradnih zabeležkah znotraj aplikacije bood,
 • podatke o opombah in uradnih zabeležkah znotraj aplikacije bood,
 • podatek o vlogi uporabnika oziroma naziv delovnega mesta,
 • oddelek in organizacijo znotraj poslovnega procesa upravljavca.

Kolikor je iz teh podatkov možno določiti uporabnika, štejejo tej podatki za osebne podatke uporabnika in obdelovalec upošteva zanje te določbe pogojev zasebnosti.

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je omogočanje uporabe storitve bood uporabnikom na podlagi obstoječe pogodbe o zagotavljanju storitve bood med upravljavcem in obdelovalcem.

Obdelovalec po naročilu upravljavca in za njegov račun pripravlja tudi statistične analize in poročila v okviru zakonite ali registrirane dejavnosti upravljavca. Obdelovalec in upravljavec lahko nadalje obdelujeta podatke za namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno-raziskovalne namene ali v statistične namene, pri čemer zasledujeta načelo omejitve namena in kolikor ni potrebno, to obdelavo opravita z uporabo anonimnih podatkov.

Privolitev uporabnika

Uporabnik storitve bood privoli v obdelavo osebnih podatkov na podlagi pogodbenega razmerja z upravljavcem, ker storitev bood uporablja z namenom opravljanja pogodbeno določenih nalog z njim. Uporabnik je seznanjen, da upravljavec naroči obdelovalcu, da ustvari novega uporabnika ter obdelovalcu pošlje naslednje podatke, ki se nanašajo na uporabnika:

 • ime in priimek uporabnika,
 • elektronska pošta,
 • vloga oziroma delovno mesto,
 • oddelek,
 • organizacija.

Obdelovalec uporabnika obvesti o pogojih zasebnosti in uporabe storitve bood, ko ustvari novega uporabnika znotraj aplikacije bood in mu posreduje uporabniško ime in geslo. Obdelovalec zaradi narave pogodbenega razmerja z upravljavcem ne more posegati v pravno razmerje med uporabnikom in upravljavcem, zagotavlja pa vse potrebne informacije in izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje osebnih podatkov uporabnika.

Hranjenje podatkov

Podatki uporabnikov se hranijo za čas uporabe storitve bood in še pet let po prenehanju pogodbe o zagotavljanju storitve bood z naročnikom zaradi izključno z namenom dokazovanja opravljene storitve ter vodenja morebitnih uradnih postopkov s strani državnih organov.

Pravica dostopa do informacij

Uporabnik storitve bood ima pravico od upravljavca pridobiti naslednje informacije:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • informacije o obdelovalcu osebnih podatkov,
 • uporabnika in/ali uporabnike, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hranjenja podatkov,
 • obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, v okviru teh pogojev zasebnosti in pogodbenega razmerja med uporabnikom in upravljavcem.

Upravljavec o pravici do dostopa do informacij obvesti obdelovalca in od njega zahteva izvršitev te uporabnikove. Obdelovalec o izvršitvi pravice obvesti upravljavca, ta pa obvestilo pošlje uporabniku.

Pravica do popravka

Uporabnik ima pravico, da od upravljavca zahteva brez odlašanja, da popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik ima pravico, ob upoštevanju namenov obdelave, da upravljavec dopolni nepopolne osebne podatke.

Obdelovalec je dolžan na poziv upravljavca, te podatke brez odlašanja popraviti ali dopolniti. Obdelovalec brez pisnega naročila s strani upravljavca ne popravlja ali dopolnjuje osebnih podatkov uporabnikov.

Pravica do izbrisa

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izbris osebnih podatkov v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • potekel je predvideni rok hranjenja osebnih podatkov, za namene, za katere je v teh pogojih določen namen hranjenja,
 • osebni podatki niso bili obdelani zakonito.

Upravljavec o pravici do izbrisa obvesti obdelovalca in od njega zahteva izvršitev uporabnikove pravice do izbrisa. Obdelovalec o izvršitvi pravice obvesti upravljavca, ta pa obvestilo pošlje uporabniku.

Obveznosti upravljavca

Upravljavec je dolžan spoštovati pogodbeno določene obveznosti v razmerju do obdelovalca ter pogoje zasebnosti in pogoje uporabe storitve bood pri upravljanju z osebnimi podatki uporabnikov, še zlasti in brez izjeme sledeče:

 • zagotavljati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe ob uporabi storitve bood in varstvu osebnih podatkov uporabnikov,
 • predhodno seznaniti uporabnika s temi pogoji zasebnosti in pogoji uporabe storitve bood,
 • posredovati obdelovalcu točne osebne podatke uporabnika,
 • posredovati obdelovalcu samo nujno potrebne osebne podatke uporabnika, predvidene v pogojih uporabe in pogojih zasebnosti storitve bood,
 • ažurno sporočati obdelovalcu spremembe osebnih podatkov uporabnikov,
 • pridobiti vnaprejšnje soglasje uporabnika v primeru javne objave fotografije, na kateri ima avtor moralne avtorske pravice ter
 • aktivno sodelovati z obdelovalcem v primerih, ko je potrebno reševati vprašanja povezana z osebnimi podatki uporabnikov.

Obveznosti obdelovalca

Obdelovalec je dolžan spoštovati pogodbeno določene obveznosti v razmerju do upravljavca ter pogoje zasebnosti in pogoje uporabe storitve bood pri upravljanju z osebnimi podatki uporabnikov, še zlasti in brez izjeme sledeče:

 • obdelovati osebne podatke uporabnikov izključno za namene predvidene v pogodbi z upravljavcem ter v teh pogojih zasebnosti,
 • kolikor je mogoče, pomagati upravljavcu pri zagotavljati ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ob uporabi storitve bood in varstvu osebnih podatkov uporabnikov,
 • obdelovati osebne podatke uporabnikov po naročilu in napotkih upravljavca, kolikor ne nasprotujejo veljavni zakonodaji,
 • zagotavljati enako ali višjo stopnjo varstva osebnih podatkov pri zunanjih obdelovalcih osebnih podatkov,
 • obvestiti uporabnika o vsebini pogojev zasebnosti in uporabe storitve bood ob ustvaritvi novega uporabniškega računa za določenega uporabnika,
 • ažurno popravljati spremembe osebnih podatkov uporabnikov,
 • hraniti osebne podatke uporabnikov za čas trajanja, ki je predviden v pogodbi z upravljavcem in v teh pogojih zasebnosti,
 • aktivno spremljati in zagotavljati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe ob izvajanju storitve bood,

Piškotki

Pri uporabi piškotkov obdelovalec ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika in ne uporablja elektronskih komunikacijskih omrežij za shranjevanje osebnih podatkov ali pridobitev dostopa do osebnih podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika.

Obdelovalec tehnično shranjuje podatke in dostopa do njih izključno za namen opravljanja prenosa sporočila preko elektronskega komunikacijskega omrežja ter za zagotavljanje storitve bood.

Obdelovalec uporablja piškotke seje z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani www.boodapp.eu ter pri uporabi spletne in mobilne aplikacije bood s strani registriranega uporabnika. Piškotki seje se izbrišejo iz računalnika uporabnika, ko le-ta zapre brskalnik.

Obdelovalec uporablja navadne piškotke z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani www.boodapp.eu ter pri uporabi spletne in mobilne aplikacije bood s strani registriranega uporabnika.

Ime piškotka Namen piškotka Čas trajanja
bood_user za zagotavljanje delovanja storitve bood in za zagotavljanje istovetnosti uporabnika med sejami ter ohranitev prijave v aplikacijo čas trajanja seje
user_id za zagotavljanje delovanja storitve bood in za zagotavljanje istovetnosti uporabnika med sejami ter ohranitev prijave v aplikacijo čas trajanja seje
_grrreen_session za zagotavljanje delovanja storitve bood in za zagotavljanje istovetnosti uporabnika med sejami ter ohranitev prijave v aplikacijo čas trajanja seje

C. Končne določbe

Zavezujoča narava pogojev uporabe

Ti pogoji zasebnosti so zavezujoči za upravljavca in obdelovalca od podpisa pogodbe o opravljanju storitve bood dalje, za uporabnika pa od trenutka prve prijave v aplikacijo bood.

Kolikor določena vprašanja niso urejena v tem aktu, se uporabljajo ustrezne določbe slovenske in evropske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ničnost določb

Če se izkaže, da je katerakoli določba v teh pogojih uporabe nična, to ne vpliva na veljavnost drugih določb, ki ostanejo v celoti v veljavi.

Spremembe pogojev zasebnosti

Obdelovalec si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb tega akta. Popravljeni akt stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani podjetja.

Vse pogodbe, sklenjene na podlagi tega akta, ostanejo v veljavi, morebitne spremembe pa stranke rešijo z aneksi k obstoječi pogodbi.

Reševanje sporov

Obdelovalec se zavezuje reševati vse morebitne spore z upravljavci sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ni mogoča, je za spore pristojno sodišče v Kopru.

Začetek veljavnosti

Ta akt začne veljati z dnem objave na spletni strani obdelovalca ter v spletni in mobilni aplikaciji bood. Trenutna verzija je veljavna od 25. maja 2018.